Quyết định 2 loại kênh truyền hình nước ngoài được biên dịch

, , Leave a comment

 

Theo Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ vừa ban hành có sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011. Theo đó, có 2 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải được biên dịch.

theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011. Theo đó, có 2 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải được biên dịch.

theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011. Theo đó, có 2 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải được biên dịch.

Cụ thể 4 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải lược dịch, biên dịch

  • Đối với kênh phim truyện: biên dịch 100% nội dung kênh chương trình.
  • Đối với kênh tin tức: lược dịch 100% nội dung kênh chương trình;
  • Đối với kênh khoa học, giáo dục: biên dịch 100% nội dung chương trình tin tức.
  • Đối với kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, ca nhạc: biên dịch 100% các chương trình tin tức, phóng sự, tài liệu.

Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg mới được ban hành chỉ quy định 2 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải biên dịch gồm:

  • Biên dịch 100% nội dung kênh chương trình phim truyện
  • Biên dịch 100% các chương trình phóng sự, tài liệu của kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, kênh ca nhạc.
  • Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định việc phân loại kênh chương trình truyền hình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý gia hạn thực hiện việc biên tập, biên dịch đến 15/5/2013 đối với tất cả các kênh truyền hình nước ngoài trên hệ thống truyền hình trả tiền.

 

Leave a Reply